نماهنگ

شکوه فتح

به هر طریق ممکن...

فریاد بی‌صدا

صلح جهانی