سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

به کلام:
حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ مصطفی کرمی

به نفس:
حاج عبدالرضا هلالی - حاج حیدر خمسه

میدان امام خمینی رحمة‌الله‌علیه

بازدید: 1504

  

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519001

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519002

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519003

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519004

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519005

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519006

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519007

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519008

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519009

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519010

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519011

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519012

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519013

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519014

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519015

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519016

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519017

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519018

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519019

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519021

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519020

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519022

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519023

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519024

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519025

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519026

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519027

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519028

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519029

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519030

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519031

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519032

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519033

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519034

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519035

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519036

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519037

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519038

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519039

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519040

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519041

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519042

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519043

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519044

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519045

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519046

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519047

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519048

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519049

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519050

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519051

شب دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۳ | روضۀ ورود کاروان به کربلا

000519052