• کمک های مردمی به رزمندگان مدافع حرم (100 هزار ریالی)

  شما می توانید با اضافه نمودن عدد صحیح در فیلد تعداد کالا ، مبلغ دلخواه خود را برای کمک به رزمندگان مدافع حرم انتخاب نمایید. این عدد می تواند بین 1 تا 99 باشد. (حداقل کمک واریزی از طریق این صفحه 100/000 ریال و حداکثر آن 9/900/000 ریال می باشد) در صورتیکه این مبلغ مورد تایید شما نیست ، به گزینه های 50 هزار ریالی ، 200 هزار ریالی ، 500 هزار ریالی و یا یک میلیون ریالی مراجعه نمایید

  ریال100,000
 • کمک های مردمی به رزمندگان مدافع حرم (200 هزار ریالی)

  شما می توانید با اضافه نمودن عدد صحیح در فیلد تعداد کالا ، مبلغ دلخواه خود را برای کمک به رزمندگان مدافع حرم انتخاب نمایید. این عدد می تواند بین 1 تا 99 باشد. (حداقل کمک واریزی از طریق این صفحه 200/000 ریال و حداکثر آن 19/800/000 ریال می باشد) در صورتیکه این مبلغ مورد تایید شما نیست ، به گزینه های 50 هزار ریالی ، 100 هزار ریالی ، 500 هزار ریالی و یا یک میلیون ریالی مراجعه نمایید

  ریال200,000
 • کمک های مردمی به رزمندگان مدافع حرم (50 هزار ریالی)

  شما می توانید با اضافه نمودن عدد صحیح در فیلد تعداد کالا ، مبلغ دلخواه خود را برای کمک به رزمندگان مدافع حرم انتخاب نمایید. این عدد می تواند بین 1 تا 99 باشد. (حداقل کمک واریزی از طریق این صفحه 50/000 ریال و حداکثر آن 4/950/000 ریال می باشد) در صورتیکه این مبلغ مورد تایید شما نیست ، به گزینه های 100 هزار ریالی ، 200 هزار ریالی ، 500 هزار ریالی و یا یک میلیون ریالی مراجعه نمایید

  ریال50,000
 • کمک های مردمی به رزمندگان مدافع حرم (500 هزار ریالی)

  شما می توانید با اضافه نمودن عدد صحیح در فیلد تعداد کالا ، مبلغ دلخواه خود را برای کمک به رزمندگان مدافع حرم انتخاب نمایید. این عدد می تواند بین 1 تا 99 باشد. (حداقل کمک واریزی از طریق این صفحه 500/000 ریال و حداکثر آن 49/500/000 ریال می باشد) در صورتیکه این مبلغ مورد تایید شما نیست ، به گزینه های 50 هزار ریالی ، 100 هزار ریالی ، 200 هزار ریالی و یا یک میلیون ریالی مراجعه نمایید

  ریال500,000
 • کمک های مردمی به رزمندگان مدافع حرم (یک میلیون ریالی)

  شما می توانید با اضافه نمودن عدد صحیح در فیلد تعداد کالا ، مبلغ دلخواه خود را برای کمک به رزمندگان مدافع حرم انتخاب نمایید. این عدد می تواند بین 1 تا 99 باشد. (حداقل کمک واریزی از طریق این صفحه 1/000/000 ریال و حداکثر آن 99/000/000 ریال می باشد) در صورتیکه این مبلغ مورد تایید شما نیست ، به گزینه های 50 هزار ریالی ، 100 هزار ریالی ، 200 هزار ریالی و یا 500 هزار ریالی مراجعه نمایید

  ریال1,000,000