مدافع حرم

ارسال کننده: بیت الزهراء(س) هیئت البکاء نیشابور

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
عرفان
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
مگر مرده باشم کسی به ناموس نگاه چپ بیاندازد
عاشورا تکرار نخواهد شد