هیئت بین الحرمین ساری beynolharameynsari.lxb.ir

ارسال کننده: مهدی ساروی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
مهدی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
هر دل که شکست ره به جایی دارد هر اهل دلی قبله نمایی دارد

با آنکه بُود قبلة ما کعبه ولی ایوان نجف عَجب صفایی دار