شیخ شریف زاهدی

ارسال کننده: حسین ناکینی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
عبدالزهرا زاهدی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
سلام امید ما به رسانه های ملتزم به وفای خونائیکه برای حفظ آرامش وآسایش وامن
وآمان کشور وابّهت وهیبت یک ملّت بزرگ است همانطوریکه ازعلمای دین حنیف اسلام
وجوانمردان متقی ودلاوران جان برکف وازتمام اقشار این ملّت .اللهم صل علی محمد وآله الطاهرین