یمن مظلوم| لعن الله علی آل سعود

ارسال کننده: بچه های بهشت

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر: