زنها همیشه دست گل به آب میدهند...
گاهی به رود نیل
گاهی به علقمه
گاهی هم به اروند و کارون...

ارسال کننده: بچه های بهشت

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر: