مجمع زینبیون اهل بیت

ارسال کننده: حیدر مروانی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
علیرضا
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
3 سال پیش
اصل مجلس ،سخنرانیش هست ...روایت اهل بیت رو بخونیم که چقدردرباره جلسات علم واردشده....