غم و مهر حسین ...

ارسال کننده: سورنا سیدی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
زیبابود
سربازگمنام امام زمان عج
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
زمانی ما آموزگاری داشتیم
The Teacher of teachers
استاد تمامی معلمان
He changed the world for the better
او دنیا را به سوی بهتر بودن تغییر دارد
And made us better creatures,
و باعث شد که ما مخلوقات بهتری بشویم
Oh Allah we’ve shamed ourselves
اوه خدایا ما از خودمان خجالت می کشیدیم
We’ve strayed from Al-Mu’allim,
ما از آن معلم غافل شده ایم
Surely we’ve wronged ourselves
بدون شک این خود ما بودیم که گناه انجام می دادیم
What will we say in front him?
ما چه چیزی در مقابل او خواهیم گفت
He was Muhammad salla Allah alayhi wa sallam,
او محمد بود که درود خداوند بر او و خاندانش باد
Muhammad, mercy upon Mankind,
محمد، بخششی که شامل تمامی انسانها می شود
Teacher of all Mankind.
استاد تمامی آدمیان
He prayed while others slept
در حالیکه همه به خواب فرو می رفتند اوبه مناجات می پرداخت
While other ate he’d fast,
زمانیکه دیگران مشغول خوردنبودند او روزه می گرفت
While they would laugh he wept
هنگامیکه آنها در حالخندیدن بودند او می گریست
Until he breathed his last,
او تا واپسین لحظهزندگیش , تا آخرین نفس
His only wish was for us to be
تنها آرزویش برای مابود
He taught us to be just and kind
او به ما آموخت که مهربان و عادل باشیم
And to feed the poor and hungry,
در بخشیدن غذا به مردم فقیر و گرسنه
Help the wayfarer and the orphan child
به تمامی رهگذران بی پناه و بچه های یتیم کمک کنیم
And to not be cruel and miserly,
و ظالم و تنگ نظر و خسیس نباشیم
His speech was soft and gentle,
حرفهای او لطیف و آرامش بخش بود
Like a mother stroking her child,
مانند مادری که بچه هایش را نوازش می کند
His mercy and compassion,
رحمت و شفقت و دلسوزی او
Were most radiant when he smiled
زمانیکه لبخند می زد به بیشترین فروغ و درخشش خود می رسید
حسینی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
http://www.axgig.com/images/69607241451885768903.jpg

شهید نوروزی. مدافع حرم