حضرت آیت الله سیدخضرموسوی و رئیس دفتر مقام معظم رهبری آیت الله گلپایگانی

ارسال کننده: حیدر مروانی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر: