بعضیا یاد بگیرند

ارسال کننده: محمدرضا هاشمی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
مصطفی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
اصلنم کار خوبی نیست.. چیشو یاد بگیریم؟
این یعنی سبقت از امر خدا.خداوند مشخص کرده که فقط چه جاهایی پوشیده از نامحرم باشه