شیعه انگلیسی

ارسال کننده: سورنا سیدی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
علی آقا تو اگر مرد عمل بودی الان تو موصل بودی
جو درست نکن عمو جون کسی از شما نظر خواسته
علی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
خوب که چی!
بازهم شعار