شعر رهبر.......مناجات ناشنوایان

ارسال کننده: داود طیبی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر: