ای ذوالجناح ز چه غرق به خونی

ارسال کننده: داود طیبی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر: