بچه های دولت آباد

ارسال کننده: بچه های بهشت

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
7 سال پیش
یا صاحب زمان
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
8 سال پیش
قطعه ای گمشده ای از پر پرواز کم است
یازده بار شموردیم یکی باز کـــــــــــــــم است
این همه آب که جاری یست نه اقیـــــــــــــانوس است
عرق شــــــــــــــــــــــــرم زمین است که سرباز کم است...
م.ک
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
8 سال پیش
گر تو بیایی یا صاحب الزمان...
هیئتی به پا کنیم که ...