کور باد چشمی که بدخواه علیست

ارسال کننده: سورنا سیدی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر: