در جواب بذله گویان

ارسال کننده: سورنا سیدی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
غریبه
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
7 سال پیش
مهم نیس زیر این گنبد کبود انقدا هستن که هر اشتباهی دوس دارن میکنن بعد دیگران تا خطا میکنن داد میزنن آبروریزی میکنن اجر شما با آقاست آقا رضای محبوب دوس داشتنی